من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

کودکان عموماً در موقعیت‌های اجتماعی ناتوان عمل می‌کنند؛ هم در دوست‌یابی و هم در حفظ روابط پایدار دوستانه. آن‌ها شدیدا نیازمند توسعه‌ی{...}

در مقاله "تفکرات غلط در مورد کار کردن فرزند" به این نکته اشاره کردیم که هر کاری نمی­ تواند یک شغل مناسب برای نوجوانان باشد.{...}