من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

کودکان عموماً در موقعیت‌های اجتماعی ناتوان عمل می‌کنند؛ هم در دوست‌یابی و هم در حفظ روابط پایدار دوستانه. آن‌ها شدیدا نیازمند توسعه‌ی{...}