من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نزدیک به سه دهه از طرح مفهوم کارآفرینی هنری می‌گذرد. برخی از محققان و پژوهشگران با الهام از کارآفرینی اقتصادی کوشیدند با تعمیم{...}