من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

مشخصه‌ی عصر حاضر را سه انقلاب اینترنتی، دیجیتالی و کارآفرینی معرفی می‌کنند و کارآفرینی چنان رو به گسترش است که در{...}