من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

این یکی از قدرتمندترین کارهایی است که هر انسان زنده می تواند انجام دهد: بزرگ کردن یک کودک. چه این کودک از نظر ژنتیکی متعلق{...}