من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

خلاقیت را می‌توان فرایند ذهنی پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو دانست که منجر به یافتن راه‌حل‌ها و ایده‌های جدید می‌شود{...}