من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

مدل کسب ­وکاری که در آن یک محصول را به طور مستقیم و به ازای مقداری پول به یک مشتری نفروشد، غیرسنتی محسوب می­شود{...}