من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

وقتی بحران مالی سال 2008 آمریکا را فرا گرفت، با نشانه‌هایی که از مدت‌ها قبل آشکار شده بود، سوال اغلب مردم این بود که این بحران{...}