من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

هر کس و هرجا که هستید، روابط عمومی زندگی شما را تغییر می‌دهد؛ چه باورتان بشود، چه نه. اگر صاحب یا مدیر موسسه‌ی تجارت{...}