من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

خیلی ها از هوشمند شدن تو می ترسند.  بگذار بگویم تو مثل گاو نری با ایده های بی نظیر و درخشان وارد گود می شوی. بهتر است مراقب باشی، چون گاوباز{...}