من همراهتم! حال خوب را با مشاوره از ما تجربه کن

در این روش از اعضای گروه خواسته می‌شود عمداً از قیاس و استعاره استفاده کنند تا بتوانند به خلق دیدگاهها و نظرات جدید بپردازند{...}