من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

هدف: شما نمی توانید فرضیه­ ی خود را آزمایش کنید تا زمانی که آن را ایجاد نکرده باشید. بنویسید فکر می­ کنید چه چیزی در مورد ایده{...}