من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

توسعه ی مشتری چارچوبی با چهار گام برای کشف و اعتبار دادن به این نکته است که شما توانسته ­اید برای محصول خود بازار{...}