من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نوآوری: زمانی صورت میگیرد که قابلیت انجام کاری که پیش از این نمی‌توانست صورت بگیرد یا حداقل اقتصادی و مناسب نبوده، مهیا شود{...}