من همراهتم! حال خوب را با مشاوره از ما تجربه کن

نوآوری: زمانی صورت میگیرد که قابلیت انجام کاری که پیش از این نمی‌توانست صورت بگیرد یا حداقل اقتصادی و مناسب نبوده، مهیا شود{...}