من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

اصولی که در مدارس ودانشگاه ها به آنها اشاره می‌شود با اصولی که خارج از فضای آموزشی با آنها سر و کار داریم تفاوت چشمگیری دارد. این دوگانگی عامل{...}

انقلاب صنعتی، فناوری و رشد خیره­ کننده اطلاعات، همگی پدیده ­های شناخته شده ی جهان امروز هستند و بی شک در هرکدام تأثیر{...}