من همراهتم! حال خوب را با مشاوره از ما تجربه کن

در مقاله "تفکرات غلط در مورد کار کردن فرزند" به این نکته اشاره کردیم که هر کاری نمی­ تواند یک شغل مناسب برای نوجوانان باشد.{...}