من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آنچه بیش از همه به عملکرد فروش آسیب می‌زند، چیزهایی نیست که مدیران فروش و بازاریابی نمی‌دانند، بلکه چیزهایی است که فکر {...}

غالب افراد ناموفق دست از تلاش بر می‌دارند و به زندگی ملال‌آور خود خو می‌گیرند. آن‌ها از یاد برده‌اند که انسان موجودی است آموزش‌پذیر و{...}

هر علمی، قوانینی دارد. شما اگر یک هواپیمای زیبا هم بسازید، مادامی که قوانین فیزیک را در ساخت آن لحاظ نکنید، هرگز از زمین بلند {...}

هاگز که در لانکاشایر به دنیا آمده بود، دوران کودکی خود را به دو گونه سپری کرد. مدرسه شبانه روزی در ساسکس و آفریقا و آسیای جنوب{...}