من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

بیشتر مردم بر این موضوع توافق دارند که ظهور کارآفرینان مدرن بخش اصلی تغییر شکل اقتصادی بزرگی است که به فرآیند صنعتی{...}