من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آشفتگی ممکن است متناوباً فرصت‌هایی پیش روی کسب و کارتان قرار بدهد که می‌توان با استفاده از الگوی تجدید نظرشده{...} ...

وقتی بحران مالی سال 2008 آمریکا را فرا گرفت، با نشانه‌هایی که از مدت‌ها قبل آشکار شده بود، سوال اغلب مردم این بود که این بحران{...} ...