من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

اینکه مدیران ارشد شرکت چقدر به آینده فکر می‌کنند، موفقیت یا شکست آنها را در کارشان رقم میزند. اگر ندانید به کجا می‌روید، میتوانید از هر مسیر و{...} ...

روشی برای یافتن پاسخ به مسائل، که از طریق آن تمام اعضای گروه به سرعت تمام افکار، آرمان ها و طرح هایی را که به ذهنشان می‌رسد، مطرح می‌کنند{...} ...