من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

ما تا وقتی که باور داریم که نمی‌توانیم صد متر را در نه ثانیه بدویم، بدون شک نمی‌توانیم یک دونده‌ی حرفه‌ای بشویم و هرگز هم زحمت این کار را به خود نمی‌دهیم{...} ...