من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

پژوهش­ های بیشتر درباره­ ی اساس و اصول برقراری ارتباط، حاکی از این است که زبان گفتار از حرکات بدن نشأت گرفته است. در پیشینه ی{...} ...