من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

ارسطو می گوید: « ما فقط با تمرین یاد می گیریم چه طور باید کاری را انجام دهیم.»  ما نیز باید با اجرای ایده ها، آنها را تمرین کنیم. ما {...}

نج عامل عمده بر سر راهی مردمی که از نظر مالی آموزش دیده‌اند، وجود دارد که هنوز مانع از آن است، بتوانند ستون دارایی‌‌های خود را {...}

نگرانی اولیه‌ی رابرت کیوساکی بیشتر پیرامون خلأ در حال رشد میان داراها و ندارها در آمریکا و سراسر جهان است. او که یک سرمایه‌گذار و مدیر{...}

خلاقیت را می‌توان فرایند ذهنی پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو دانست که منجر به یافتن راه‌حل‌ها و ایده‌های جدید می‌شود{...}

خیلی ها از هوشمند شدن تو می ترسند.  بگذار بگویم تو مثل گاو نری با ایده های بی نظیر و درخشان وارد گود می شوی. بهتر است مراقب باشی، چون گاوباز{...}

بیشتر مردم بر این موضوع توافق دارند که ظهور کارآفرینان مدرن بخش اصلی تغییر شکل اقتصادی بزرگی است که به فرآیند صنعتی{...}

نزدیک به سه دهه از طرح مفهوم کارآفرینی هنری می‌گذرد. برخی از محققان و پژوهشگران با الهام از کارآفرینی اقتصادی کوشیدند با تعمیم{...}

مشخصه‌ی عصر حاضر را سه انقلاب اینترنتی، دیجیتالی و کارآفرینی معرفی می‌کنند و کارآفرینی چنان رو به گسترش است که در{...}