من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

شغل خوب یعنی کارمند خوب بودن. اگر این چیزی است که میخواهید باشید، هیچ اشکالی ندارد آدم کارمند خوبی باشد! اما کارآفرین{...}