من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نگرانی اولیه‌ی رابرت کیوساکی بیشتر پیرامون خلأ در حال رشد میان داراها و ندارها در آمریکا و سراسر جهان است. او که یک سرمایه‌گذار و مدیر{...}