من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

در این روش از اعضای گروه خواسته می‌شود عمداً از قیاس و استعاره استفاده کنند تا بتوانند به خلق دیدگاهها و نظرات جدید بپردازند{...}