من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

لایه‌ی نیمه پنهان: شامل قوانین نا نوشته و پنهان روابط بین فردی، جو سازمانی، ادراک افراد و کارکنان از برابری و عدالت، روابط{...} ...