من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

شیوه ی قرار گرفتن شما در محیط و حرکت کردن درون آن بر نگرش، احساسات و نحوه ی برداشت مردم از شما تأثیر می گذارد{...} ...