افسردگی، دردی که دیگران نمیفهمند

دنبال کسی هستی که به جای سرزنش کمکت کنه؟​

من همراهتم تا بهت کمک کنم

اطلاعاتتو وارد کن و مشاوره بگیر
Please enter a number from 910000000 to 9999999999.
Hidden