سمت من نیا...

پرخاشگری

خشم فوران احساسات سرکوب شده ایه که اگه جلوشو نگیری مشکل ساز میشه.

من همراهتم تا بهت کمک کنم​

اطلاعاتتو وارد کن و مشاوره بگیر
Please enter a number from 910000000 to 9999999999.
Hidden