چرا با وجود فراهم کردن نیاز و داشتن روابط خوب عاطفی، جنسی و تمکن مالی و...... همسرم بهم خیانت کرد؟​

میدونی همسرت چه نیازهای نگفته ای داره که تو نمیدونی ؟

بعضی آدمها با وجود شرایط خوب، تنوع طلب هستند. اولین برخورد شما با خیانت همسر مهمترین مورد تو حل مشکله. فردی که مورد خیانت قرا گرفته بدلیل شرایط احساسی بدی که داره نمیتونه تمرکز داشته باشه و درست تصمیم بگیره و حتما باید یک مشاور خبره بهش کمک کنه

من همراهتم تا بهت کمک کنم

شرایط ویژه در جشنواره نوروزی

<< با حال خوب به استقبال سال نو میریم >> در کنار سنّت خانه تکانی، تمام آشفتگی ها، دو دلی ها و حال ناخوب رو از زندگی خود بتکانیم

نیازهای ناگفته همسر

واسه قدم اول این اطلاعات رو پر کن تا به بهترین متخصص وصل بشی.

[ninja_form id=1]

چرا با وجود فراهم کردن نیاز و داشتن روابط خوب عاطفی، جنسی و تمکن مالی و...... همسرم بهم خیانت کرد؟

میدونی همسرت چه نیازهای نگفته ای داره که تو نمیدونی ؟

بعضی آدمها با وجود شرایط خوب، تنوع طلب هستند. اولین  برخورد شما با خیانت همسر مهمترین مورد تو حل مشکله. فردی که مورد خیانت قرا گرفته بدلیل شرایط احساسی بدی که داره نمیتونه تمرکز داشته باشه و درست تصمیم بگیره و حتما باید یک مشاور خبره بهش کمک کنه

من همراهتم تا بهت کمک کنم

نیازهای ناگفته همسر

واسه قدم اول این اطلاعات رو پر کن تا به بهترین متخصص وصل بشی.

[ninja_form id=1]