من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

مصاحبه اخیر جناب راکبی در خصوص ورود به شرکت های دانش بنیان و افتتاح وب سایت فروش بیمه های زندگی به نام بیمه شو