من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

زندگي خيلي كوتاهه!اين الگو رو تغيير بده…از زبان آنتوني رابينز