من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

بهاي پيروزي را پرداخت كنيد تا بهاي شكست را ندهيد