من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

اين مرگ نيست كه مردم ازش ميترسند بلكه پايان زندگيست!