من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

انتخاب و اعتماد و ارزشمندی سازمانی

چه نوع مدیریتی می‌تواند آسیب‌های جدی به نیروهای خود وارد سازد؟

  • مدیرانی که بدون در نظر گرفتن توانایی‌های خود و بدون مشورت با آنها و بدون تعامل با فضای کاری، استانداردهایی را برای کار خود تعیین می‌کنند.

  • مدیرانی که بیش از آنچه در ظاهر پیداست، به کارکنان تذکر می‌دهند که کار را چگونه انجام دهند. آنها بدون توجه به سوابق، تجربه‌ها و هوشمندی کارکنان بر آنها ریاست کرده و کمتر در مورد بازده کار آنها سوال می‌کنند.

  • مدیرانی که تنها نقش بازرس را بازی می‌کنند.

  • مدیرانی که در برابر مقاومت کارکنان، تنها از فشار اجباری بهره گرفته و بطور معمول فقط جریمه، تنبیه و اخراج را می‌شناسند.

نقشه‌های ذهنی سازمانی و بی ارزشی سازمانی

زمانی که مدیر با موضوع بی ارزشی سازمانی مواجه میشود، باید از یک گروه قابل اطمینان و یا یک تیم کاری بخواهد که ایده‌ها و موضوعات مربوط به سیاست‌های اصلی سازمان را بر روی تابلوی فرضی با چند کلمه یا تصاویری رسم کنند. در اندیشه یابی مدیران با بهره‌ گیری از نگرش‌های مختلف، امکان پیگیری مسیر تغییرات را راحت‌تر انجام داده و این امکان را به دست می‌آورند که همگام با گروه های تلاش‌گر در سازمان، هم برای یافتن و هم برای پدید آوردن اندیشه‌های نو برای افزایش حس ارزشمندی حرکت کنند.

برای مطالعه مقدمه این مقاله کلیک کنید:
مقدمه
مقاله های مرتبط:
تیپ شناسی سازمانی بر مبنای ارزشمندی
ساختار سازمانی و الگوی ارزشمندی سازمانی
 مدل 4P ، مدلی برای ارزشمندی سازمانی
منبع: ارزشمندی سازمانی